Zorg en gezondheid

Gezondheidsbeleid

Gezondheid is belangrijk voor mensen. Gemeenten hebben de wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen en te beschermen. Daarvoor stellen gemeenten iedere vier jaar een lokale gezondheidsnota op, waarin staat wat ze doen om de inwoners gezond te houden. In de Oosterschelderegio is gekozen een regionale gezondheidsnota op te stellen, omdat regionaal beleid samenwerking tussen gemeenten en regionale partners stimuleert.
Zo behalen we meer gezondheidswinst. De gemeenten kunnen lokaal accenten leggen in de uitvoering van het gezondheidsbeleid.

In de regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio 2013-2016 ‘Iedereen in beweging’ zijn drie beleidsprioriteiten benoemd:

  • preventie genotmiddelen;
  • gezond gewicht;
  • psychische en psychosociale problematiek.

Begin 2017 is het gezondheidskader met een jaar verlengd.
 

In 2017 zijn de voorbereidingen voor een bijgesteld gezondheidsbeleid getroffen, gebaseerd op relevante ontwikkelingen en een terugblik. In het beleidskader wordt uitgegaan van het begrip positieve gezondheid. Dit betekent dat gezondheid breder wordt gezien dan afwezigheid van ziekte en wordt uitgegaan van de kracht van mensen.
Gezondheid is daarbij niet alleen het domein van de zorgprofessional en gemeente, maar ook van maatschappelijke organisaties, onderwijs, ondernemers en de inwoners zelf. Het gezondheidsbeleid gaat uit van een integrale, omgevingsgerichte aanpak die inspeelt op wat er leeft bij inwoners.
Het kader bevat onder meer de kaders voor het regionale raamcontract met Indigo (preventieve GGZ). De verwachting is dat begin 2018 het gewijzigde gezondheidskader wordt vastgesteld.

 

Meer informatie: Karin Jonker

 

'Iedereen in beweging - regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio 2013-2016' 

 

Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning

Algemeen maatschappelijk werk (AMW) draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen of contact opnemen en zijn of haar vraag stellen. Het AMW kan helpen bij vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdhulp, onderwijs, wonen, werk, inkomen en welzijn. Het AMW biedt professionele ondersteuning aan mensen in hun directe leef- en woonomgeving. Uitgangspunt is dat de integrale ondersteuning zorgt dat de hulpvrager beter gaat functioneren en waar nodig worden de contacten met zijn of haar sociale omgeving verbeterd. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van de hulpvrager.

 

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning (Wmo 2015). Burgers (zorgvragers en mantelzorgers) moeten in het toegangsproces tot voorzieningen in het sociaal domein een beroep kunnen doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner die hen bijstaat bij het behartigen van hun belangen. Cliëntondersteuning is vooral belangrijk voor mensen die hun hulpvraag zelf niet goed kunnen verwoorden. Veelal gaat het om mensen met een beperking, zoals verstandelijk beperkten, mensen met een GGZ-achtergrond en ouderen.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuners spelen een belangrijke helpende rol bij de toegang tot zorg en ondersteuning, zowel in kader van Wmo, Jeugdwet als Wlz. De cliëntondersteuners ondersteunen bij vragen over wonen, werk, leren, vervoer en inkomen. Zij helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van passende ondersteuning en zorg.

 

SWVO heeft een subsidiecontract met Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) te Goes voor de levering van algemeen maatschappelijk werk (AMW) en onafhankelijke cliëntondersteuning voor de gemeenten in de Oosterschelderegio (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen (bepaalde activiteiten)). Op basis van de ontwikkelsessies is vanaf 2018 het maatschappelijk werk voor mensen met een psychische, lichamelijke en/of verstandelijke beperking specifiek benoemd in het contract.

 

Meer informatie: Karin Jonker