Agenda en verslagen

Fysieke Overlegtafel

Bij de voorbereiding op de nieuwe taken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft het SWVO een netwerk opgericht waar organisaties die verbonden zijn aan de uitvoering van de Wmo aan deelnemen. Met dit netwerk geeft SWVO uitvoering aan bestuurlijk aanbesteden.
Dit is een overlegmodel om tot contractering van aanbieders te komen.
Aan de overlegtafel worden voorstellen besproken die van invloed zijn op de wijze waarop gemeenten en zorgaanbieders uitvoering geven aan de Wmo. Omdat er veel verschillende aanbieders zijn van diensten zoals individuele begeleiding en dagbesteding hebben we een fysieke overlegtafel, waar een vertegenwoordiging van zorgaanbieders aan deelneemt en een virtuele overlegtafel waar de overige zorgaanbieders en andere belangstellenden aan deelnemen.
De overlegtafel wordt ook gebruikt om elkaar te informeren en naar oplossingen te zoeken wanneer bepaalde zaken niet goed gaan. Maar de deelnemers vooral bezig om met elkaar naar nieuwe manieren te zoeken waarop we in de toekomst de inwoners van de Oosterschelderegio zo goed mogelijk kunnen blijven helpen.

Planning Fysieke Overlegtafels (FO’s) 2018

  • 1e FO vrijdag 16 maart van 09.00 tot 11.30 uur

Agenda

Bijlage 1 verslag 5e Fysieke Overlegtafel 17 november 2017

Bijlage 2 Plan van Aanpak SROI

Verslag 1e Fysieke Overlegtafel 16 maart 2018

Documenten Fysieke Overlegtafel

Rapport

  • 2e FO vrijdag 22 juni van 09.00 tot 11.30 uur

Agenda

Verslag 1e Fysieke Overlegtafel vrijdag 16 maart

Overzicht bouwstenen

Presentatie 'Anderstaligen een carrière in de zorg'

  • 3e FO vrijdag 16 november van 09.00 tot 11.30 uur

Agenda

Bijlage 1 verslag 2e Fysieke Overlegtafel vrijdag 22 juni

Bijlage 2 beschrijving bouwstenen individuele begeleiding 

Bijlage 3 implementatieplan nieuwe bouwstenen

Overzicht tarieven 2019 Deeloverneekomst Oosterschelderegio

Reacties voorstel nieuwe bouwstenen

Verslag 3e Fysieke Overlegtafel 16 november 2018