Documenten

Nieuwe overeenkomsten

De documenten:

  1. Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning
  2. Basisovereenkomst Sociaal Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning

zijn geactualiseerd en op 2 december jl. door het Algemeen Bestuur van SWVO vastgesteld. Vanaf 1 januari 2021 zijn ze van kracht. Het Toetredingskader met referentieformulier (bijlage 13 van de Deelovereenkomst) was al eerder vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SWVO.

 

De grootste wijziging, ten opzichte van de vorige versies, is de uitwerking van het contractbeheer, dat SWVO overneemt van gemeente Veere. Vanaf 1 januari 2021 fungeert SWVO als aankoopcentrale in het kader van de Aanbestedingswet voor de gemeente Veere. SWVO doet dat als tussenpersoon en is daarmee contractbeheerder voor deze gemeente. Via een Dienstverleningsovereenkomst hebben partijen hierover afspraken gemaakt.

 

Vanwege de overname van het contractbeheer, maakt SWVO met ingang van 1 januari 2021 onderscheid tussen drie categorieën zorgaanbieders:

  1. Zorgaanbieders die (alleen) diensten verlenen aan inwoners van de Oosterschelderegio;
  2. Zorgaanbieders die (alleen) diensten verlenen aan inwoners van gemeente Veere;
  3. Zorgaanbieders die zowel aan de inwoners van de Oosterschelderegio als aan inwoners van gemeente Veere diensten verlenen.

 

Op deze site staan de overeenkomsten waarin de wijzigingen, ten opzichte van de vorige versies, geelgemarkeerd zijn weergegeven. Ook zijn alle bijlagen, die verbonden zijn aan de Deelovereenkomst, achter de site-versie gevoegd. Sommige bijlagen treft u, voor het gemak, apart aan op de site zoals de tarieven per bouwsteen of het toetredingskader voor nieuwe zorgaanbieders.

 

De Deelovereenkomst op de site heeft geen voorblad. Pas op het moment dat we een contract aangaan met een zorgaanbieder voegen we een voorblad (blad 1) toe. Op het voorblad van de Deelovereenkomst vermelden we dan in welk gebied (gemeente Veere, Oosterschelderegio of beide) de zorgaanbieder diensten gaat verlenen. Ook specificeren we artikel 22 van de Deelovereenkomst per zorgaanbieder, door alleen de bouwstenen te vermelden waarbinnen de zorgaanbieder diensten gaat verlenen en op welk gebied (Veere, Oosterschelderegio of beide) deze bouwstenen betrekking hebben.  

 

Vanaf 01-01-2020 wordt er niet meer gewerkt met de 4 wekelijkse zorgperioden maar met kalendermaanden.

 

Fysieke Overlegtafel Wmo Oosterschelderegio

 

De gemeenten in de Oosterschelderegio werken samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning. Daarvoor is een overleg ingericht tussen de aanbieders en de gemeenten: de fysieke overlegtafel. Dit overleg, onderdeel van de communicatiestructuur, bestaat daarnaast ook nog uit een virtuele overlegtafel. In de Basisovereenkomst en de bijlagen die daarbij horen wordt toegelicht wat de virtuele en fysieke overlegtafel inhouden en wie er aan deelnemen. Met ingang van 4 januari 2016 zijn de contracten voor begeleiding en de contracten voor hulp bij het huishouden samengevoegd. Er is één fysieke overlegtafel waarbinnen gemeente en zorgaanbieders afspraken maken over de dienstverlening.

 

Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) uit. Onderdeel daarvan is het leveren van hulp bij het huishouden en begeleiding aan mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Mensen die ondersteuning door de gemeente nodig hebben, kunnen beroep doen op de Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeenten in de Oosterschelderegio kopen de Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning in bij deelnemers aan de Basisovereenkomst. Dat doen zij niet zelf; zij hebben het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) daar opdracht toe gegeven. Ondersteuning die via dit contract geleverd wordt, is zorg in natura. 

 

Niet alle dienstverleners die ondersteuning bieden aan cliënten hebben een 'eigen' contract met het SWVO. Zij zijn onderaannemer of maken deel uit van een groter collectief. In de overzichten staan de dienstverleners die actief zijn onder verantwoordelijkheid van een andere dienstverlener of een groter collectief. 

Sinds 12 september 2016 verwerken gemeenten, SWVO en zorgaanbieders het administratief proces via iWmo. Het berichtenverkeer is de basis voor veilige gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders. Gemeenten en aanbieders werken al een aantal jaren met het berichtenverkeer.
We merken echter dat er niet altijd duidelijkheid is over het gebruik van berichten in het administratieve proces.

Door middel van onderstaand protocol geven we ook aan waarom bepaalde berichten uitgewisseld moeten worden.

Overzicht  met de velden die gevuld moeten worden in de 301 en 323D berichten, ook voor de nieuwe producten: 301 en 323D berichten

 

Binnen de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning werken we ook met een innovatiebudget. Een deel van de beschikbare middelen voor de Maatwerkvoorziening zijn aangewezen als middelen om innovatie en ontwikkeling te stimuleren. Deelnemers aan de Maatwerkvoorziening kunnen voorstellen indienen om daar gebruik van te maken. De criteria om voor een bijdrage uit het innovatiebudget in aanmerking te komen zijn in het kader innovatiebudget opgenomen.

Wanneer deelnemers aan de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding daadwerkelijk zorg leveren aan cliënten uit de Oosterschelderegio vindt er uitwisseling plaats van informatie tussen gemeente, SWVO en dienstverlener.  

De partners aan de fysieke overlegtafel hebben een innovatiebudget afgesproken. Jaarlijks is een deel van de beschikbare middelen voor begeleiding en dagbesteding 'gelabeld' als innovatiebudget. Deelnemers aan de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning kunnen voorstellen indienen bij SWVO voor projecten of nieuwe diensten die er toe leiden dat er minder gebruik hoeft worden gemaakt van de Maatwerkvoorziening. Het kader waarbinnen het innovatiebudget wordt ingezet vindt u [hier]