Zorg en gezondheid

Berichtgeving juni 2021

Koploper Clientondersteuning: project afgerond, proces in gang gezet 

In 2019 zijn de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio gestart als koploper cliëntondersteuning. In het koploperproject zijn we samen aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarvoor zijn verschillende ontwikkelopgaven vooraf breed afgestemd. De opgaven zijn gedurende twee jaar in verschillende activiteiten opgepakt. Het project is inmiddels afgerond, het proces blijft echter doorgaan.

 

De opgaven aanpakken, maar niet alleen

De afgestemde opgaven van het koploperproject waren:

 • Het verbeteren van de samenwerking tussen de formele en informele cliëntondersteuners.
 • De vindbaarheid van de cliëntondersteuning verbeteren.
 • De onafhankelijke positionering versterken.

Om deze ontwikkelopgaven te realiseren, is flink ingezet op ontmoeting tussen de verschillende betrokkenen (organisaties en inwoners) en het versterken van die samenwerking. Helaas hebben de Corona maatregelen een grote invloed gehad op het project. Vanaf maart 2020 was het niet meer verantwoord om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Toch heeft het projectteam, in samenwerking met anderen zoals Zeeland Bruist, met de nodige creativiteit gewerkt om in co-creatie uitvoering te geven aan de ontwikkelopgaven en het project tot een succes te brengen.

 

De opbrengsten van het project

In de projectperiode hebben we veel verschillende activiteiten gedaan, zoals:

 • Cliëntondersteuning is voor velen een onbekend begrip. Daarom is een definitie, visie en missie opgesteld.
 • Meerdere (digitale) bijeenkomsten zijn georganiseerd, om kennis uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.
 • XpertiseZorg heeft onderzoek gedaan met als belangrijkste vraag: “Welke doelgroepen hebben behoefte aan cliëntondersteuning?”.
 • Een communicatietoolkit is ontwikkeld, met heldere teksten en illustraties van herkenbare situaties die inwoners aanspreken. Op de campagne website (meedenkerszeeland.nl) staat een korte animatievideo. Ook zijn folders en posters gemaakt. Als je gebruik wilt maken van de communicatietoolkit, neem contact op met Karin Jonker (k.jonker@swvo.nl).
 • Het regioplatform Zeeland Zorgt Samen ondersteunt samenwerking tussen vrijwilligers en professionals van diverse organisaties (zorg, welzijn, wonen) en gemeenten. Ben je professional of vrijwilliger in Zeeland en wil je verbonden zijn? Maak dan een profiel aan op  www.zeelandzorgtsamen.nl en werk samen met honderden deskundigen in Zeeland!
 • We hebben verschillende producten ontwikkeld, zoals functieprofielen en een meedenkgids.
 • Een pilot met ervaringsdeskundigen (HerstelTalent) in Beschermd Wonen/Team Thuis is gerealiseerd.
 • Training van vrijwilligers en opzetten van pools van vrijwillige cliëntondersteuners (meedenkers).

 

Ter afronding van het koploperproject cliëntondersteuning Oosterschelderegio heeft het projectteam een einddocument opgesteld. In dit verslag staat een terugkoppeling van de opbrengsten en resultaten van het koploperproject. Tevens staan aanbevelingen voor het borgen van het proces voor verdere doorontwikkeling van cliëntondersteuning in de gemeenten in de Oosterschelderegio. Je vindt de publieksversie van het rapport hieronder. In de bijlagen vind je o.a. de illustraties, het onderzoeksrapport en de meedenkgids.

 

publieksversie_eindocument_clio_15_juni_2021.pdf

bijlagen_publieksversie_einddocument_koploper_clio.pdf

 

 

 

Berichtgeving april 2021

Het online regioplatform Zeeland Zorgt Samen is live!
 

Vanaf begin maart 2021 staat het platform Zeeland Zorgt Samen online. Zeeland Zorgt Samen is een initiatief van de zeven gemeenten, het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) en verschillende welzijnsorganisaties in de Oosterschelderegio. Het is tot stand gekomen naar aanleiding van het koploperproject cliëntondersteuning. De gemeenten en welzijnsorganisaties willen met het platform Zeeland Zorgt Samen de samenwerking en kennisdeling door beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers binnen het sociaal domein maximaal ondersteunen.

Het platform Zeeland Zorgt Samen ondersteunt de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals van diverse organisaties (in de sectoren zorg, welzijn en wonen) en gemeenten. Op het gebied van cliëntondersteuning stimuleert en versterkt het platform de communicatie tussen informele en formele cliëntondersteuners, ook wel ’meedenkers’ genoemd. Een cliëntondersteuner of meedenker geeft informatie, advies en korte ondersteuning die de inwoner helpt om zo zelfredzaam mogelijk te zijn.

Zeeland Zorgt Samen is een besloten en beveiligde omgeving en biedt de mogelijkheid om vragen aan elkaar te stellen. Professionals en vrijwilligers vinden elkaar over organisatiegrenzen heen. Ze kunnen op het platform een themagroep starten ter ondersteuning van online intervisie, multidisciplinair overleg of deskundigheidsbevordering.

Zeeland Zorgt Samen draagt zo bij aan het versterken van cliëntondersteuning in Zeeland.
Ben je professional of vrijwilliger en wil je verbonden zijn? Maak dan een profiel aan op www.zeelandzorgtsamen.nl en werk samen met honderden deskundigen in Zeeland!

 

Contactpersoon SWVO: Karin Jonker 06 40 83 77 93

 

 

 ALGEMENE INFO

* Gezondheidsbeleid

Gezondheid is belangrijk voor mensen. Gemeenten hebben de wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen en te beschermen. Daarvoor stellen gemeenten iedere vier jaar een lokale gezondheidsnota op, waarin staat wat ze doen om de inwoners gezond te houden. In de Oosterschelderegio is gekozen een regionale gezondheidsnota op te stellen, omdat regionaal beleid samenwerking tussen gemeenten en regionale partners stimuleert.
Zo behalen we meer gezondheidswinst. De gemeenten kunnen lokaal accenten leggen in de uitvoering van het gezondheidsbeleid.

 

Begin 2018 is het regionaal kader gezondheidsbeleid vastgesteld in de nota Samen werken aan vitale inwoners en een gezonde regio. Het bijgestelde gezondheidsbeleid is gebaseerd op relevante ontwikkelingen en een terugblik. In het beleidskader wordt uitgegaan van het begrip positieve gezondheid. Dit betekent dat gezondheid breder wordt gezien dan afwezigheid van ziekte en wordt uitgegaan van de kracht van mensen. Gezondheid is daarbij niet alleen het domein van de zorgprofessional en gemeente, maar ook van maatschappelijke organisaties, onderwijs, ondernemers en de inwoners zelf. Het gezondheidsbeleid gaat uit van een integrale, omgevingsgerichte aanpak die inspeelt op wat er leeft bij inwoners. Het kader bevat onder meer de kaders voor het regionale raamcontract met Emergis Preventie (voorheen Indigo) over preventieve GGZ.

 

Op basis van de resultaten van de provinciale gezondheidsmonitors (Zeelandscan) blijkt dat de gemeenten in de Oosterschelderegio te maken hebben met dezelfde gezondheidsrisico’s. Roken, overmatig drinken, overgewicht en psychosociale problematiek (zoals een depressie) zijn van grote invloed op de gezondheid. Het zijn gezondheidsrisico’s waarop alle gemeenten willen blijven inzetten en de krachten willen bundelen.
De speerpunten van het regionaal kader gezondheidsbeleid 2018-2021 zijn:

 • Preventie genotmiddelen
 • Gezond gewicht
 • Betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek

 

Meer informatie: Karin Jonker

 

* Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning

Algemeen maatschappelijk werk (AMW) draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen of contact opnemen en zijn of haar vraag stellen. Het AMW kan helpen bij vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdhulp, onderwijs, wonen, werk, inkomen en welzijn. Het AMW biedt professionele ondersteuning aan mensen in hun directe leef- en woonomgeving. Uitgangspunt is dat de integrale ondersteuning zorgt dat de hulpvrager beter gaat functioneren en waar nodig worden de contacten met zijn of haar sociale omgeving verbeterd. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van de hulpvrager.

 

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning (Wmo 2015). Burgers (zorgvragers en mantelzorgers) moeten in het toegangsproces tot voorzieningen in het sociaal domein een beroep kunnen doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner die hen bijstaat bij het behartigen van hun belangen. Cliëntondersteuning is vooral belangrijk voor mensen die hun hulpvraag zelf niet goed kunnen verwoorden. Veelal gaat het om mensen met een beperking, zoals verstandelijk beperkten, mensen met een GGZ-achtergrond en ouderen.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuners spelen een belangrijke helpende rol bij de toegang tot zorg en ondersteuning, zowel in kader van Wmo, Jeugdwet als Wlz. De cliëntondersteuners ondersteunen bij vragen over wonen, werk, leren, vervoer en inkomen. Zij helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van passende ondersteuning en zorg.

 

SWVO heeft een subsidiecontract met Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) te Goes voor de levering van algemeen maatschappelijk werk (AMW) en onafhankelijke cliëntondersteuning voor de gemeenten in de Oosterschelderegio (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen (bepaalde activiteiten)). Op basis van de ontwikkelsessies is vanaf 2018 het maatschappelijk werk voor mensen met een psychische, lichamelijke en/of verstandelijke beperking specifiek benoemd in het contract.

 

Meer informatie: Karin Jonker