Zorg en gezondheid

Gezondheidsbeleid

Gemeenten hebben de wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen en te beschermen. Daarvoor moeten gemeenten iedere vier jaar een lokale gezondheidsnota opstellen, waarin staat wat ze doen om de inwoners gezond te houden. In de Oosterschelderegio is ervoor gekozen een regionale gezondheidsnota op te stellen, waaraan de gemeenten een lokale paragraaf toevoegen. De regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio 2013-2016 ‘Iedereen in beweging’ is een actualisatie van de nota ‘Gezond en wel in de Oosterschelderegio -regionale nota gezondheidsbeleid 2009-2012’. In het regionale gezondheidsbeleid zijn drie beleidsprioriteiten benoemd:

  • preventie genotmiddelen;
  • gezond gewicht;
  • psychische en psychosociale problematiek.

De gezondheidsnota is een kaderstellende nota, waarin de relaties met het gewijzigde Wmo-beleid en de transities in het sociaal domein inzichtelijk zijn gemaakt. De nota bevat ook de kaders voor het regionale raamcontract met Indigo (voor verslavingspreventie en collectieve GGZ-preventie).

 

Meer informatie: Karin Jonker

 

'Iedereen in beweging - regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio 2013-2016' 

 

Maatschappelijk werk op de Bevelanden

Maatschappelijk werk draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Het biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners die te maken hebben met:

  • conflicten;
  • psychosociale en emotionele problematiek;
  • ingrijpende maatschappelijke of individuele gebeurtenissen.

Namens de Bevelandse gemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) heeft het SWVO een subsidiecontract met Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) te Goes voor de levering van algemeen maatschappelijk werk (AMW). In het contract zijn de basiswerkwijze en methoden van het AMW afgesproken. Het AMW biedt professionele ondersteuning aan mensen in hun directe leef- en woonomgeving. Het SMWO staat voor een inclusieve samenleving en is er voor alle inwoners van de Oosterschelderegio die onvoldoende zelfstandig kunnen participeren en tijdelijk of langdurig (professionele) ondersteuning nodig hebben om weer zelfredzaam te worden. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de mensen en een integrale samenwerking met zowel formele als informele zorg.

 

Meer informatie: Karin Jonker

 

Cliëntondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor cliëntondersteuning voor alle (groepen) kwetsbare burgers. Door cliëntondersteuning worden mensen geholpen om de regie te houden. Bijvoorbeeld door te helpen de hulpvraag te formuleren, keuzes te maken, de zelfredzaamheid en participatie te versterken of problemen op te lossen.

Cliëntondersteuning heeft als doel mensen zodanig te ondersteunen dat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. De cliëntondersteuners dragen bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast moeten inwoners in het toegangsproces tot voorzieningen in het sociaal domein een beroep kunnen doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner die hen bijstaat bij het behartigen van hun belangen.

Van oudsher was cliëntondersteuning gericht op mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking, zintuiglijke beperking, motorische beperking, chronische ziekte (waaronder mensen met niet-aangeboren hersenletsel), stoornis in het autismespectrum en mensen met meervoudige beperkingen. Per 2015 is de doelgroep verbreed en wordt onafhankelijke cliëntondersteuning aan alle kwetsbare burgers met een ondersteuningsbehoefte aangeboden, zoals ouderen en inwoners met psychische beperkingen.

Voor 2015 had het SWVO voor de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio de cliëntondersteuning ingekocht bij MEE Zeeland via een subsidiecontract. Vanaf 1 januari 2016 is de cliëntondersteuning van MEE Zeeland (deel Oosterschelderegio) ondergebracht bij Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO), waardoor de cliëntondersteuning voor inwoners in de Oosterschelderegio geborgd is. De inkoop en het contractbeheer van cliëntondersteuning voor de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio wordt uitgevoerd door het SWVO.

 

Meer informatie: Karin Jonker