Afronding zorgpadoptimalisatie dementie

De gemeenten in de Oosterschelderegio, SWVO, CZ, Zeeuwse Zorschakels (ZZS) en Periscaldes (de vertegenwoordiging van de huisartsen) hebben in 2019 de ambitie uitgesproken om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers de komende jaren verder te verbeteren. Dit onder de titel zorgoptimalisatie dementie. De betrokken partners hebben gezamenlijk een visie en meerjarenplan opgesteld, dat is vastgesteld door het bestuur van SWVO.

Een breed samengesteld kernteam is aan de slag gegaan met het meerjarenplan. De aanpak van de knelpunten in de dementieketen is geconcretiseerd in de zes acties. Hieronder zijn de behaalde resulaten per actie beschreven

  1. Opstellen overzicht van rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokken professionals in het zorgpad dementie à Een processchema van het zorgpad is opgesteld. De nadere uitwerking van het zorgpad dementie is ondergebracht bij het Netwerk Dementie van de Zeeuwse Zorgschakels.
  2. Verkennen werkbare vormen van multidisciplinair overleg (medisch en sociaal) à Er zijn meerdere pilots om overlegvormen tussen medisch en sociaal domein te verkennen. Multisiciplinair overleg is een actueel thema bij Periscaldis en de Zeeusw Zorg Coalitie.
  3. Up-to-date houden van informatie voor cliënten/mantelzorgers à In 2020 is een nieuwe versie Hou Vast voor de Oosterschelderegio uitgegeven. Digitaal is de informatie terug te vinden op de site van de Zeeuwse Zorgschakels (informatievoorziening en voorlichting is een van de taken van de Zeeuwse Zorgschakels). Daarnaast hebben diverse gemeenten een 10-signalenkaart Dementie, met bijbehorend proces om deze signalen ook ergens te kunnen bespreken. Gemeenten pakken dit zelfstandig op binnen de ambitie om Dementievriendelijk te worden/blijven.
  4. Vergroten aandacht voor scholing en online seminars over dementie onder verschillende doelgroepen à Er zijn meerdere bijeenkomsten met online seminars geweest. De beelden van de CZ Dementie seminars zijn beschikbaar om door partijen in te zetten (zoals bijvooreeld Alzheimer Cafe’s). Verder kan Zeeuwse Zorgschakels meedenken bij scholingsbehoefte van partijen in het veld en geeft de Zeeuwse Zorgschakels voorlichting over dementie
  5. Ontwikkelen naar dementievriendelijke gemeente à De gemeenten zijn zelfstandig aan de slag om Dementievriendelijke gemeente te worden/blijven. Gemeenten weten elkaar hierin te vinden.
  6. Creatieve oplossingen bedenken voor (tijdelijke) opvang à Op basis van deskresearch, gesprekken en een werkbezoek in Noord-Brabant is een verkennende notitie opgesteld. De vorm van respijtzorg wordt verder opgepakt binnen de Zeeuwse Zorgschakels, in samenwerking met De Zeeuwse Zorg Coalitie.

Inmiddels zijn de projecten afgerond dan wel geborgd bij de organisaties die betrokken waren bij de zorgpadoptimalisatie dementie. Eind 2020 zijn daarom het kernteam en de stuurgroep opgeheven. Er zijn mooie resultaten behaald. Bij alle betrokken organsiaties blijft dementie een onderwerp dat de aandacht heeft en de organisaties blijven (in andere overlegstructuren) met elkaar samenwerken.

 

Meer informatie: Karin Jonker