Brede samenwerking in de Oosterschelderegio om zorgpad dementiezorg te optimaliseren

De gemeenten in de Oosterschelderegio doen mee aan het Regionaal ondersteunings-programma ‘samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars’ van de VNG.
De Oosterschelderegio kiest voor een brede samenwerking met de focus op de optimalisatie van het zorgpad dementiezorg.

Aan tafel zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen, het Samenwerkings-verband Welzijnszorg Oosterschelderegio, huisartsen van zorggroep Periscaldes, Zeeuwse Zorgschakels en Zorgverzekeraar CZ. Zij leggen hun visiedocument bestuurlijk voor met daarin de ambitie om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers de komende jaren verder te verbeteren. In het najaar wordt het document uitgewerkt naar concrete uitvoeringsplannen, waarin afspraken worden gemaakt over wie wat gaan doen, wanneer en wat daarvoor nodig is.

 

Bij de optimalisatie van het zorgpad staan de belangen van cliënten en hun mantelzorgers centraal. De samenwerkingspartijen willen de cliënt gedurende het proces – van ‘het niet-pluis signaal’ tot aan overlijden – zorg en ondersteuning op maat bieden, waarbij de cliënt en zijn/haar mantelzorger(s) één primair aanspreekpunt hebben. De betrokken partijen willen dat de cliënt een ‘stromend’ zorgproces ervaart en dat mantelzorgers de weg weten vinden. In de optimale situatie sluiten netwerken van formele en informele zorg goed op elkaar aan. De keten van zorg en ondersteuning moet zodanig ingericht worden dat professionals elkaar moeiteloos weten te vinden en op de hoogte zijn van elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast mogen professionals bij de uitvoering van hun werk niet belemmerd worden door schotten in wet- en regelgeving en/of financiering.

 

De deelnemende partijen gaan aan de slag met de ondergenoemde ambities om het zorgpad dementie te optimaliseren.

 

 1. Verbeteren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen professionals

  Bij het zorgpad voor cliënten met dementie zijn verschillende professionals betrokken vanuit het sociaal domein en het medisch domein. Er is betere afstemming nodig tussen rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken professionals. Een goede samenwerking en kennisdeling tussen de professionals is in het belang van cliënten en hun mantelzorgers.

   

 2. Bevorderen van kennis en begrip over dementie

  In alle fasen van het zorgpad dementie speelt het vraagstuk rondom kennis en begrip een rol. Vooral in de eerste fase – de niet-pluis fase – kunnen bij cliënten en mantelzorgers veel vragen spelen. Gezamenlijk zetten de deelnemende partijen zich in om de kennis over- en begrip van dementie te bevorderen. Men wil op laagdrempelige wijze zoveel mogelijk mensen bereiken met heldere en toegankelijke informatie. Doelgroepen zijn op de eerste plaats cliënten en hun mantelzorgers. Tevens is het wenselijk dat de inwoners van de regio signalen van dementie herkennen en weten hoe hiermee om te gaan. Tot slot is het belangrijk dat professionals goed op de hoogte zijn van de ondersteuningsmogelijkheden en de rollen en verantwoordelijkheden van direct betrokkenen.

   

 3. Organiseren van adequate voorzieningen voor (tijdelijke) (crisis)opvang

  De zorg en ondersteuning van mensen met dementie is er op gericht cliënten de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te wonen. Mantelzorgers spelen hierbij een cruciale rol. Om hun draagkracht te versterken zijn tijdelijke opvangmogelijkheden voor cliënten nodig. De praktijk wijst uit dat de behoeften van cliënten en/of mantelzorgers en het aanbod aan voorzieningen en faciliteiten uiteenlopen. Deze mismatch leidt ertoe dat de langdurige inzet van mantelzorgers onder druk komt te staan en dat cliënten soms langer thuis wonen dan feitelijk verantwoord is. Als zich dan een crisissituatie voordoet zijn de consequenties vaak ingrijpend voor alle betrokkenen.