Jeugd

De gemeenten hebben per 1 januari 2015 een forse uitbreiding van taken gekregen. Alle zaken waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn met betrekking tot jeugd, zijn geregeld in de Jeugdwet. In deze wet is onder andere geregeld dat gemeenten jeugdhulp moeten inzetten wanneer dit nodig is.

De dertien Zeeuwse gemeenten werken samen op dit gebied. Zo kopen zij gezamenlijk jeugdhulp in via de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Ook zijn er provinciale kaders vastgesteld door de dertien gemeenten waarbinnen alle gemeenten uitvoering geven aan het jeugdbeleid.

In de Oosterschelderegio wordt ook volop samengewerkt op beleids- en uitvoeringszaken die met jeugd te maken hebben. Deze zeven gemeenten stemmen lokaal beleid met elkaar af en volgen zoveel mogelijk dezelfde lijn. Denk bijvoorbeeld aan regionale afspraken over hoe wordt omgaan met aanvragen voor een persoonsgebonden budget of de wijze waarop met zorgaanbieders wordt samengewerkt. Ook wordt door de zeven gemeenten gezamenlijk deskundigheidsbevordering (zoals intervisie) van professionals ingekocht en uitgevoerd.
 

Meer informatie: Karin Jonker

 

 

 

Jeugdbeschermingstafel

Sinds juni 2015 is er voor de zeven Oosterscheldegemeenten een structureel overleg over kinderen die (meer) bescherming nodig hebben: de Jeugdbeschermingstafel Oosterschelderegio. Wanneer de hulpverlening stagneert - vaak omdat de ouders hun medewerking weigeren - wordt bij deze Jeugdbeschermingstafel besproken of de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld moet worden.

Een medewerker van het adviesteam van de Raad voor de Kinderbescherming en een vertegenwoordiger van Veilig Thuis zijn vaste leden van de Jeugdbeschermingstafel. Per zitting worden zij aangevuld met een nauw betrokken hulpverlener en iemand van de gemeente, die de casus inbrengt en de regie heeft. De jeugdbeschermingstafel Oosterschelderegio komt op  donderdag bij elkaar. Zitting vindt hoofdzakelijk bij de gemeente plaats, omdat daar het kind (wanneer het 12 jaar of ouder is) en/of de ouders bij zijn.

De Jeugdbeschermingstafel is een landelijk fenomeen en is ontwikkeld nadat per 2015 de gemeenten ook in de jeugdzorg een grotere rol – de regie - toebedeeld hebben gekregen.