Pilot intensieve zelfstandigheidstraining 18+

Met ingang van 1 mei jl. zijn de Oosterschelderegiogemeenten samen met Juvent gestart met de pilot intensieve zelfstandigheidstraining voor 18+-ers.
Dit was een wens van de procescoördinatoren in onze regio.

De pilot voorziet in een aanbod aan intensieve begeleiding voor jongeren vanaf 18 tot ongeveer 23 jaar.

 

 

Gesignaleerd is dat dit aanbod ontbreekt binnen het huidige gecontracteerde aanbod vanuit de Wmo. Voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn, kan vanuit de Jeugdwet Vertrektraining worden ingezet. Voor jongeren van 18 jaar en ouder (waarbij verlengde jeugdhulp geen optie is) kan nu een vergelijkbare vorm van hulp worden ingezet. Dit kan onder de noemer intensieve zelfstandigheidstraining voor 18+-ers.
 

De procescoördinator van de gemeente bepaalt (in afstemming met mensen die in het gebiedsteam) of iemand in aanmerking komt voor deze vorm van hulp.

De doelgroep van deze pilot bestaat uit jongeren die moeite hebben met zelfstandig wonen. Risico is dat zij dakloos worden en/of zwerven tussen verschillende verblijfplaatsen. De training richt zich in eerste instantie op zelfstandig kunnen wonen, maar heeft ook aandacht voor dagbesteding, rondkomen met financiën en het onderhouden en opbouwen van een netwerk.
 

Meer informatie: Sandra Schuurman