Ontwikkelsessies met SMWO

In het Sociaal Domein is de laatste jaren veel veranderd. Hierdoor is de druk op het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW, uitgevoerd door SMWO in de Bevelandse gemeenten) toegenomen. Daarnaast was het een goed moment om de visie en afspraken over cliëntondersteuning (ondergebracht bij SMWO) bij te werken (dit was immers vanaf 2015 een nieuwe taak voor gemeenten). Deze ontwikkelingen waren aanleiding voor SMWO, SWVO en gemeenten om met elkaar in gesprek te gaan in ontwikkelsessies, onder begeleiding van jb Lorentz.

 

In de eerste helft van 2017 hebben de ontwikkelsessies plaatsgevonden. Geconstateerd werd dat de complexiteit van de casussen toeneemt en dat er verschuivingen plaatsvinden in de jeugdzorg, maar ook in de GGZ. Zowel gemeenten als SMWO zijn druk bezig om in te spelen op alle veranderingen. Maar dat is niet altijd in afstemming met elkaar gebeurd. Het was goed om de verwachtingen naar elkaar te bespreken. De ontwikkelsessies hebben geresulteerd in een ontwikkelplan. In het ontwikkelplan is consensus over taal en begrippen en zijn afspraken gemaakt over vakmanschap.

 

Met het ontwikkelplan is het ontwikkeltraject nog niet afgerond. In het najaar 2017 hebben werktafels (gemeenten en SMWO) plaatsgevonden, waarin begrippen nader zijn uitgewerkt.
Er waren werktafels over:

  1. Cliëntondersteuning: definiëring van de functie cliëntondersteuning en de uitwerken van de gemeentelijke visie op cliëntondersteuning.
  2. Maatschappelijk werk: de grenzen van het maatschappelijk werk zijn afgestemd, zowel naar voorliggend (welzijn) als naar specialistische hulpverlening. Ook is aan bod geweest hoe de verschillende toegangen kunnen worden versterkt en overlap in taken kan worden voorkomen.
  3. Rol gemeentelijk procescoördinator / rol casemanager: de taken van de casemanager en de rol van de procesregisseur zijn (regionaal) beschreven.
  4. Expertise jeugdhulp: Deze werktafel is eenmalig bij elkaar geweest. De verschillende ontwikkelingen en voorstellen zijn besproken.

Het gezamenlijk bespreken van deze thema’s had een duidelijk meerwaarde. Ervaringen zijn gedeeld en het vertrouwen in elkaar is gegroeid.
De resultaten van de werktafels zijn – daar waar mogelijk – verwerkt in het subsidiecontract 2018.

Verder is voorjaar 2018 een notitie voor het bestuur opgesteld, met daarin:

  • Visie op transformatie door SMWO.
  • Terugkoppeling uit de werktafels.
  • De ontwikkelagenda voor het vervolg. Daarin zijn thema’s benoemd die verder doorontwikkeld kunnen worden om transformaties in het sociaal domein te realiseren en een actieplan.

 

Meer informatie: Karin Jonker