Volwasseneneducatie

Gemeenten ontvangen van het Rijk een budget voor volwasseneducatie. Dit is een specifieke uitkering, die alleen ingezet mag worden ten behoeve van opleidingen Nederlandse taal en rekenen (waarbij inbegrepen digitale vaardigheden) voor niet-inburgeringsplichtige volwassenen (18+). Gemeenten waren tot 2015 verplicht dit gehele budget in te zetten bij een ROC. Vanaf 2015 wordt deze verplichting stap voor stap losgelaten en krijgen gemeenten meer bestedingsvrijheid. Deze vrijheid geeft gemeenten de kans om meer verbindingen te leggen tussen volwasseneducatie en andere beleidsterreinen, waardoor deze vorm van educatie meer ingebed kan worden in het sociaal domein. Scalda (het Zeeuwse ROC) blijft hierbij in ieder geval tot en met 2017 een belangrijke partner. Daarnaast wordt in de Oosterschelderegio gewerkt aan een plan voor de bestrijding van laaggeletterdheid en wordt gekeken hoe de samenwerking tussen diverse partijen rondom taal verder kan worden vormgegeven.

 

 

Meer informatie: Ciska Cornelis