Voortgang zorgpadoptimalisatie dementie

De gemeenten in de Oosterschelderegio, SWVO, CZ, Zeeuwse Zorschakels (ZZS) en Periscaldes (de vertegenwoordiging van de huisartsen) hebben de ambitie om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers de komende jaren verder te verbeteren. Dit onder de titel zorgpadoptimalisatie dementie.

 

De betrokken partners hebben gezamenlijk een visie en meerjarenplan opgesteld. De drie belangrijkste hoofdopgaven (ambities) zijn:

  1. Verbeteren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen professionals
  2. Bevorderen van kennis en begrip over dementie
  3. Organiseren van adequate voorzieningen voor (tijdelijke) (crisis)opvang en ter ondersteuning van mantelzorgers.

Het visiedocument en de meerjarenplanning zijn door het bestuur SWVO vastgesteld.

 

De aanpak van knelpunten in de dementieketen is geconcretiseerd in zes acties:

  1. Opstellen overzicht van rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokken professionals in het zorgpad dementie;
  2. Verkennen werkbare vormen van multidisciplinair overleg (medisch en sociaal);
  3. Up-to-date houden van informatie voor cliënten/mantelzorgers;
  4. Vergroten aandacht voor scholing en online seminars over dementie onder verschillende doelgroepen;
  5. Ontwikkelen naar dementievriendelijke gemeente;
  6. Creatieve oplossingen bedenken voor (tijdelijke) opvang .

Voor elke actie is een werkgroep samengesteld die aan de slag is.

 

Meer informatie: Karin Jonker