Voorzieningen Wmo

Gemeenten hebben als taak om op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzieningen te verstrekken die de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners bevorderen. In eerste instantie wordt gekeken of inwoners zelf hun problemen kunnen oplossen, bijvoorbeeld met hulp van familie, buren, vrienden en andere personen uit het sociale netwerk. Lukt dit niet, dan kan mogelijk een voorziening worden ingezet. De gemeente beslist of iemand een voorziening krijgt.

 

Inwoners van de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio kunnen op de website van hun gemeente meer informatie vinden over de inhoud en de wijze waarop de gemeente haar inwoners ondersteunt.

 

Aanbieders van individuele begeleiding of dagbesteding kunnen onder  Voor aanbieders alle informatie vinden over de inkoop en de contracten in relatie tot de Wmo in de Oosterschelderegio. Aanbieders die meer willen weten over de inkoop en contracten voor de ondersteuning van jeugd kunnen terecht op www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl.     

 

Het SWVO koopt de maatwerkvoorzieningen in die gemeenten kunnen inzetten voor inwoners die dat nodig hebben en voert het contractbeheer uit. Het gaat om de Wmo-voorzieningen die hier kort worden beschreven. Voor rolstoel, individueel vervoer (zoals scootmobiel) en kleine woonvoorzieningen heeft het SWVO per 1 juni 2016 een contract met Medipoint.
 

Meer informatie: Sandra Schuurman

 

Begeleiding

Soms lukt het mensen niet om zonder hulp zelfstandig te blijven wonen of op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. De oorzaak hiervoor kan liggen bij een beperking, een ziekte of andere problemen. De gemeenten in de Oosterschelderegio ondersteunen mensen die het op eigen kracht niet redden. Individuele begeleiding of dagbesteding zijn instrumenten die een gemeente in kan zetten om mensen te ondersteunen. Het SWVO koopt deze vormen van ondersteuning in namens de gemeenten, beheert de contracten en verzorgt de administratie voor de gemeenten in de Oosterschelderegio.  

 

Meer informatie: Sandra Schuurman

  

Hulp bij het huishouden

Ook voor hulp in het huishouden (huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg) heeft het SWVO een overeenkomst afgesloten met zorgaanbieders. Dit is bedoeld voor inwoners die niet zelf of met hulp van anderen, zoals medebewoners, in staat zijn om hun woning schoon en leefbaar te houden. Inwoners met een Wmo-indicatie kunnen kiezen uit meerdere leveranciers van hulp in het huishouden met wie het SWVO een contract heeft.

 

Meer informatie: Sandra Schuurman

 

Rolstoel

Voor mensen met mobiliteitsbeperkingen kan via de gemeente door Medipoint een rolstoel worden verstrekt. Mensen die voor het zich verplaatsen langer dan een halfjaar afhankelijk zijn van een rolstoel, komen voor deze Wmo-voorziening in aanmerking.  
 

Meer informatie: Sandra Schuurman

 

Individueel vervoer

Niet iedereen is in staat zich met een gewone fiets, auto of het openbaar vervoer te verplaatsen. Vanuit het contract met Medipoint  worden voorzieningen als aangepaste fietsen en scootmobielen ingekocht voor mensen die zich niet zonder dit soort hulpmiddelen zelfstandig kunnen verplaatsen over middellange afstanden.
 

Meer informatie: Sandra Schuurman

 

Regiotaxi

Een andere oplossing voor vervoersproblemen biedt de Regiotaxi. Het SWVO heeft een overeenkomst met Connexxion om vervoersproblemen over de langere afstanden op te lossen. Het plannen van de ritten wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Vervoerscentrale. Alle informatie biedt www.regiotaxi-oosterschelde.nl.
 

Meer informatie: Peter Verburg

 

Kleine woonvoorzieningen

Soms zijn hulpmiddelen noodzakelijk voor mensen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Op de markt zijn eenvoudige hulpmiddelen te verkrijgen om zelfstandigheid en veiligheid van mensen te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan toiletstoelen of douchestoelen. Wanneer het maken van transfers niet meer zelfstandig mogelijk is, zijn er voorzieningen als tilliften die hier een oplossing bieden. Dit soort hulpmiddelen zijn beschikbaar vanuit het contract met Medipoint.
 

Meer informatie: Sandra Schuurman

Traplift

Een ander probleem dat kan spelen is dat mensen niet meer de bovenverdieping kunnen bereiken terwijl dit wel noodzakelijk is. Vaak zijn deze problemen wel te voorzien omdat er vaak sprake is van beperkingen die zijn gerelateerd aan ouderdom. Van inwoners wordt dan ook verwacht dat ze hier tijdig op inspelen. Bijvoorbeeld door beneden een slaapkamer en/of douche te creëren of door tijdig op zoek te gaan naar een gelijkvloerse woning. Wanneer beperkingen onverwachts optreden, lukt het niet altijd om hier vooraf op in te spelen. Een traplift kan dan een geschikte voorziening zijn. Voor trapliften heeft het SWVO een contract met Otolift Trapliften.
 

Meer informatie: Sandra Schuurman