Kwaliteit uitvoering Wmo

De doelstelling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is om kwalitatief goede ondersteuning te bieden aan mensen in de gemeenten die deze ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te wonen, of te participeren in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die mensen ontvangen. Maar hoe weten we of de ingezette zorg kwalitatief goed is en aansluit op de behoefte van de cliënt?

 

Om op kwaliteit te kunnen sturen is er een goed samenspel nodig tussen cliënten, gemeenten, zorgaanbieders, toegang tot Wmo voorzieningen, contractbeheerder en toezichthouder.
Dat samenspel komt tot uiting in wet- en regelgeving (verordeningen, beleidsregels), contracten, kwaliteitsborging, keukentafelgesprekken, ondersteuningsplannen, cliënttevredenheid, contractbeheer,  methodieken, evaluatie, monitoring, verantwoording, toezicht en handhaving.

 

Gemeenten willen meer grip krijgen op de  kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Door met elkaar (zorgaanbieders, cliënten, gemeenten, loket en SWVO) het begrip kwaliteit te concretiseren (wat vinden wij belangrijk) en afspraken te maken over de uitvoering, de monitoring en de sturing daarop kunnen er snel een aantal verbeterslagen plaatsvinden. Hierdoor krijgt de gemeente meer grip en vormt zich een basis waarop verdere ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

 

SWVO is opdrachtgever voor de ontwikkeling van de kwaliteitseisen. Q-Consult begeleidt de ontwikkeling. De ontwikkeling van de kwaliteitseisen startte met een interviewronde onder verschillende betrokkenen om relevante kwaliteitsaspecten te inventariseren. Daarnaast inventariseerde Q-Consult kwaliteitsaspecten uit documenten die de betrokkenen relevant achten. De kwaliteitsaspecten uit de documenten werden geanalyseerd en geclusterd op thema.
Tijdens een tweetal themabijeenkomsten gaan we samen bepalen wat belangrijke kwaliteitseisen zijn voor goede afspraken over kwaliteit voor maatschappelijke ondersteuning en scherpen we deze verder met elkaar aan.
Begin december verwacht de werkgroep de opbrengsten van dit proces voor te kunnen leggen aan het bestuur van het SWVO.