Er bestaat een grote variëteit aan technologische hulpmiddelen waar mensen gemak van kunnen hebben, maar door onbekendheid geen gebruik van maakten. In Digitaal Thuis in Zeeland is er een pakket aan technologische thuishulp middelen samengesteld dat ouderen een half jaar vrijblijvend mochten uitproberen. Concreet ging het om middelen die hielpen bij het aanbrengen van dagstructuur, het monitoren van de gezondheid, online contacten aangaan en alarmeringssystemen voor binnen- en buitenshuis.

Opvolging DTiZ
Thuiszorgorganisaties ervaren voordelen van de inzet van digitale hulpmiddelen. De zorgverzekeraar vergoedt al veel middelen. DTiZ heeft laten zien dat digitale hulpmiddelen ook in de Wmo efficiënt en effectief kunnen worden ingezet, maar in de Wmo staat hier nog geen vergoeding tegenover. De gezamenlijke gemeenten in de Oosterschelderegio hebben besloten om de inzet van digitale hulpmiddelen ook vanuit de Wmo mogelijk te maken. Met de bestuurlijke vaststelling van de notitie eHealth en Digitalisering is de ruimte gecreëerd om hier concrete afspraken over te gaan maken.

In DTiZ is ook een duidelijke vraag van inwoners naar voren gekomen. Ouderen en hun naasten hebben een grote kennisbehoefte. Ze willen weten wat ze zelf kunnen doen om hun zelfstandigheid te behouden en te verbeteren. Ze willen geïnformeerd worden over technologische hulpmiddelen die er zijn en in gesprek over de toepasbaarheid van deze middelen in hun eigen specifieke situatie. Voortbordurend op de in DTiZ ontwikkelde aanpak wordt een nieuw project vormgegeven waarin burgers op een onafhankelijke manier geïnformeerd gaan worden over de mogelijkheden die digitale hulpmiddelen hen kunnen bieden.

In deze animatie wordt de werkwijze van Digitaal Thuis toegelicht.