De Wmo staat voor meedoen!

Gemeenten hebben de wettelijke taak (Wet maatschappelijke ondersteuning) om voorzieningen te verstrekken die de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners bevorderen.

Zelfstandig blijven en actief deelnemen aan de samenleving is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Als door beperkingen belemmeringen ontstaan in het dagelijkse functioneren, dan is het de bedoeling dat inwoners eerst zelf proberen de knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld met hulp uit de eigen omgeving, zoals familie, vrienden of buren, oftewel het sociale netwerk van de inwoner. Wanneer het sociale netwerk voldoende hulp biedt, is ondersteuning via de Wmo misschien helemaal niet nodig. Via de website www.bedanktdatjehelpt.nl kunnen inwoners meer informatie vinden over je hoe hulp vraagt en hoe je hulp kunt bieden aan mensen in je eigen omgeving

Als er geen sociaal netwerk is waar de inwoner op terug kan vallen, dan kijken de gemeenten naar de mogelijkheden die er zijn. Mogelijkheden in de algemene voorzieningen of misschien zijn er vrijwilligers beschikbaar. Of particuliere voorzieningen kunnen hierin ook een mogelijkheid zijn. Pas als deze mogelijkheden zijn onderzocht en de ondersteuning die de inwoner nodig heeft hiermee niet ingevuld kan worden, dan zullen gemeenten samen met de inwoner bekijken wat de Wmo in deze situatie kan betekenen.

Doelgroep

Wmo maatwerkvoorzieningen zijn uitsluitend bedoeld voor de inwoners die ondersteuning nodig hebben en dit niet op een andere manier kunnen regelen. Een Wmo maatwerkvoorziening is hulp of ondersteuning die is toegesneden op de specifieke ondersteuningsbehoefte van de inwoner. Hiervoor is een beschikking van de gemeente nodig en inwoners betalen een eigen bijdrage in de vorm van het abonnementstarief. Gemeenten in de Oosterschelderegio zetten pas een Wmo maatwerkvoorziening in, als de conclusie is getrokken dat de inwoner:

  • niet (meer) zelfredzaam is en dat een aanpassing van de woonsituatie onvoldoende oplevert;
  • geen sociaal netwerk heeft dat een handje kan toesteken;
  • niet voldoende geholpen kan worden via een voorliggende voorziening zoals activiteiten in de buurt omdat het om een specifieke hulpvraag gaat;
  • om welke reden dan ook geen gebruik kan maken van een particuliere voorziening.

Wmo-aanvraag

Inwoners die deze fasen hebben doorlopen en concluderen dat zij onvoldoende passende ondersteuning krijgen, kunnen voor een Wmo-aanvraag terecht bij de gemeentelijke toegangen. Als inwoner van één van de Bevelandse gemeenten, kunt u meer informatie vinden via de volgende website: Wmo voorzieningen | GR de Bevelanden.

Bij gemeente Tholen kunnen inwoners voor advies over een Wmo-voorziening terecht bij het toegangsloket van de gemeente: gemeente Tholen. Inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland kunnen de volgende link gebruiken: gemeente Schouwen-Duiveland. Klik op de volgende link voor contact met de gemeente Veere: contact met gemeente Veere.

Rol SWVO: inkoop en contractbeheer

De taak van het SWVO is om contracten af te sluiten met zorgorganisaties die Wmo-voorzieningen aanbieden in de Oosterschelderegio. Sinds 1 januari 2021 doet SWVO dit ook voor gemeente Veere. De ondersteuning van de gecontracteerde zorgaanbieders leveren, noemen we ook wel ‘zorg in natura’. Het gaat om de volgende vormen van ondersteuning. We noemen deze ook wel bouwstenen:

  • begeleiding thuis
  • dagbesteding
  • hulp bij het huishouden

 

Daarnaast heeft SWVO voor de gemeenten in de Oosterschelderegio contracten afgesloten met Medipoint voor de uitgifte van hulpmiddelen en met Otolift voor de plaatsing van trapliften.

Vanaf 1 januari 2020 werken we ook met een bouwsteen ‘Waakvlam’. De Waakvlam wordt ingezet bij cliënten waar de begeleiding geleidelijk kan worden afgebouwd.

Meer weten over inkoop en contractbeheer?

Data analyse

Onze data-analist houdt zicht op de data van de Wmo voor de gemeenten. Dit gaat om data van toegewezen maatwerkvoorzieningen zoals: huishoudelijke hulp, begeleiding thuis, dagbesteding, hulpmiddelen, trapliften en de regiotaxi. Deze data hebben wij nodig voor de inkoop van de maatwerkvoorzieningen. Daarnaast geeft de data een overzicht voor de aanvragen in de Oosterschelderegio. Het geeft de gemeenten meer zicht op de pijnpunten en de kansen om betere beslissingen te nemen voor de inwoners.

Door de toenemende vraag naar maatwerkvoorzieningen en de kostenstijging, ontstond er meer druk op de ondersteuning. Grip op de Wmo heeft gemeenten inzichten gegeven. Dit helpt om inwoners de benodigde ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Vanuit onze deskundigheid hebben we samen met gemeenten het SWVO monitoringsdashboard ontwikkeld waarbij we beleidsmedewerkers, procesmedewerkers en/of informatie analisten op ieder gewenst moment inzicht geven. Dit dashboard biedt gemeenten te mogelijkheid om te monitoren en beter te sturen.

Aanbieders

Aanbieders van individuele begeleiding of dagbesteding in de Oosterschelderegio en Veere kunnen onder het tabblad Voor aanbieders alle informatie vinden over de inkoop van ondersteuning en de contracten met zorgaanbieders in relatie tot de Wmo.

Aanbieders of geïnteresseerden die meer willen weten over de inkoop en contracten voor de ondersteuning van jeugd kunnen terecht op de website van Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ):  www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl.