Op 1 mei 2024 loopt het huidige contract – de Deelovereenkomst – af tussen gemeenten en de aanbieders van Wmo-voorzieningen in de Oosterschelderegio en in Veere. Met een brede gemeentelijke projectgroep is SWVO daarom aan de slag om de Deelovereenkomst te actualiseren en herwaarderen zodat de afspraken en de voorwaarden passen bij de huidige tijd en inzichten. De actualisatie en herwaardering zijn gebaseerd zijn op landelijke regelingen, jurisprudentie en op de opgedane ervaring in de eigen regio met de huidige Deelovereenkomst.

Er zijn drie stappen te onderscheiden in de periode tot 1 mei in de route naar een geactualiseerde Deelovereenkomst.

  • Stap 1. Het ontwikkelen van het Beleidsdocument

De beleidsproblemen – waar lopen we tegen aan in de dagelijkse praktijk bij de uitvoering van de Wmo –  zijn opgehaald bij de verschillende gemeenten en gemeentelijke toegangen. Als reactie daarop heeft de projectgroep doelstellingen bepaald die er toe moeten leiden dat de beleidsproblemen worden verholpen. Het Beleidsdocument is inmiddels door het Algemeen Bestuur van SWVO en door het College van gemeente Veere vastgesteld. Zie hieronder het Beleidsdocument en de bijbehorende definitielijst.

  • Stap 2. Het opstellen van het Inkoopkader.

In het inkoopkader staan o.a. de zaken die we willen afspreken met de aanbieders die Wmo-voorzieningen leveren. Het gaat dan o.a. om randvoorwaarden voor het behalen van onze doelen en om de governance.

Het eerste concept van het Inkoopkader is gereed en is op 10 november ter consultatie voorgelegd aan de aanbieders van Wmo-voorzieningen. Op 16 en 21 november bespreekt het SWVO dit Inkoopkader met de gezamenlijke gemeente- en Wmo-raden in de Oosterschelderegio en in gemeente Veere. Als alle input is opgehaald, stelt de projectgroep een advies op dat in december 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van SWVO en het College van gemeente Veere.

  • Stap 3. Het actualiseren en herwaarderen van de Contracten:

Onder deze stap valt het opstellen van een nieuwe Deelovereenkomst, oftewel de vernieuwde contracten. Ook de daadwerkelijke inkoop van Wmo-voorzieningen op basis van het Inkoopkader valt hieronder. Welke aanbieders willen deelnemen aan de Deelovereenkomst en voldoen aan de (kwaliteits-)eisen die gemeenten stellen om toegelaten te worden tot de Deelovereenkomst vanaf 1 mei 2024.

Lees via onderstaande knop meer over hoe u in aanmerking komt voor (verlenging van) een Wmo-contract.

Planning

Wij houden u op alle mogelijke manieren op de hoogte van de voortgang naar geactualiseerde contracten voor de Wmo. Hieronder noemen we verschillende data en perioden waarop bepaalde handelingen worden uitgevoerd of waarop resultaten bekend zijn of informatie gedeeld wordt. Mochten hier om een of andere reden wijzigingen in plaatsvinden, dan laten we u dit uiteraard zo snel als mogelijk weten.

2023

21 juni 2023 Beleidsdocument contracten Wmo vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SWVO

29 augustus 2023 Beleidsdocument contracten Wmo vastgesteld door het College van B&W van gemeente Veere.

10 november 2023: gemeenten presenteren Inkoopkader inclusief nieuwe tarieven via een regionale bijeenkomst aan huidige aanbieders van Wmo-voorzieningen.

10 november tot en met vrijdag 1 december 00.00 uur [1]: huidige aanbieders van Wmo-voorzieningen reageren op de voorgestelde tarieven. Aanbieders kunnen uitsluitend schriftelijk reageren naar het mailadres info@swvo.nl binnen de reactietermijn.

17 november 2023: aanbieders ontvangen via email het Inkoopkader met begeleidende mail waarin reactietermijn voor reactie op het Inkoopkader vermeld staat.

17 november tot en met vrijdag 1 december 00.00 uur: huidige aanbieders van Wmo-voorzieningen reageren op het Inkoopkader. Aanbieders kunnen uitsluitend schriftelijk reageren naar het mailadres info@swvo.nl binnen de reactietermijn.

16 en 21 november 2023: SWVO presenteert het Inkoopkader en de tarieven tijdens twee regionale gemeenteraadsbijeenkomsten.

December:

  • SWVO stuurt aan de aanbieders nog een korte extra uitvraag (per product/per bouwsteen) om de tarieven te kunnen berekenen. Reactie uiterlijk tot woensdag 10 januari 12.00 uur schriftelijk naar mailadres: info@pprc.eu.
  • SWVO heeft de aanbieders twee vraag- en antwoorddocumenten gestuurd met vragen van aanbieders en antwoorden van SWVO/gemeenten over (1) het inkoopkader en (2) de tarieven

2024

Januari:  Algemeen Bestuur SWVO en College van B&W gemeente Veere stellen het Inkoopkader en de tarieven vast.

Januari:  schriftelijke informatie naar raadsleden over vaststelling inkoopkader en tarieven.

10 januari 2024: tot uiterlijk 12.00 uur schriftelijk reageren op de korte extra uitvraag naar mailadres info@pprc.eu

25 januari 2024: van 9.00 tot 12.30 uur een extra informatiebijeenkomst via Teams over de definitieve versie van het Inkoopkader en de definitieve tarieven

29 januari 2024: publicatie over te wijzigen overeenkomst en instructiedocument, openstelling.

26 februari 2024: van 13.00 uur tot 16 uur een extra informatiebijeenkomst via Teams over de instructie- en inkoopdocumenten.

10 maart 2024: sluitingsdatum aanleveren vereiste documenten.

1 april 2024: uiterlijke datum bekendmaking toelating.

1 mei 2024: gewijzigde overeenkomst treedt in werking.

[1] Let op: de oorspronkelijke reactietermijn is verlengd, zodat de uiterste mogelijkheid om te reageren op de tarieven eindigt op vrijdag 1 december 2023 om 00.00 uur.