Zoals op 10 november 2023 aangekondigd in de raadszaal van de gemeente Goes en op 25 januari 2024 in een on-line bijeenkomst via MS Teams, zijn de documenten voor de te wijzigen Basis- en Deelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning vandaag gepubliceerd.

Welke documenten zijn gepubliceerd?

De volgende documenten zijn vanaf vandaag, 29 januari 2024 beschikbaar en zijn onderaan deze pagina in te zien:

 • Basisovereenkomst versie 3, zoals deze moet ingaan op 1 mei 2024;
 • Deelovereenkomst versie 16, zoals deze moet ingaan op 1 mei 2024;
 • De huidige Basisovereenkomst versie 2, zoals deze geldt tot 1 mei 2024;
 • De huidige Deelovereenkomst versie 15, zoals deze geldt tot 1 mei 2024;
 • Het meest recente kostprijsonderzoek.

Het volgende document stelde SWVO op 2 februari 2024 beschikbaar:

 • Administratieprotocol (bijlage 6 bij Deelovereenkomst versie 16).

Vragen en tegenvoorstellen tot 12 februari 2024 om 23.59 uur

De Basisovereenkomst versie 3, Deelovereenkomst versie 16 en het kostprijsonderzoek merken wij aan als een voorlopig voorstel. Zowel bestaande als eventueel nieuwe aanbieders kunnen op dit voorstel reageren. Dat wil zeggen dat het mogelijk is over alle onderdelen schriftelijk vragen te stellen en op alle onderdelen gemotiveerde tegenvoorstellen te doen.

U mag reageren op het voorlopige voorstel tot 12 februari 2024, 23.59 uur. Reacties die op of na 12 februari 2024 binnenkomen, kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen. Tegenvoorstellen die niet gemotiveerd zijn kunnen wij niet beoordelen.

Presentatie antwoorden en verwerking tegenvoorstellen op 26 februari 2024

Tussen 12 februari en 26 februari 2024 verwerken wij uw reacties. Indien nodig passen wij direct onderdelen van de gepubliceerde documenten aan.

Op 26 februari 2024 organiseren wij van 13.00 uur – 16.00 uur, net zoals op 25 januari 2024, opnieuw een online bijeenkomst voor aanbieders via MS Teams, aan te merken als een fysieke (maar via digitale middelen georganiseerde) overlegtafel. Op deze bijeenkomst presenteren wij de verwerking van uw reacties in het voorstel. Wij lopen dit voorstel dan met u door zoals wij op 25 januari 2024 met u het inkoopkader en de kostprijsberekening zijn doorgelopen.

Op 26 februari 2024, tijdens de online bijeenkomst, bestaat de laatste mogelijkheid voor het stellen van vragen en inbrengen van gemotiveerde voorstellen.

Vaststelling definitieve Basis- en Deelovereenkomst

Op 26 februari 2024 stellen wij het voorlopige voorstel vast als een definitief voorstel, dat gemeenten ook zullen overnemen in hun besluitvorming. Op dat moment staat vast dat gemeenten de Basisovereenkomst en de Deelovereenkomst overeenkomstig zullen wijzigen per 1 mei 2024.

Tussen 26 februari 2024 en 2 maart 2024 verwerken en publiceren wij alleen nog reacties waarvan tijdens het overleg van 26 februari 2024 met alle aanbieders is afgesproken dat te doen.

Sluitingsdatum: documenten indienen uiterlijk op 10 maart 2024 om 23.59 uur. Indienen uitsluitend via info@swvo.nl

Op 10 maart 2024 sluit om 23.59 uur de mogelijkheid om:
(i) de bij de Basisovereenkomst versie 3 gesloten eigen verklaring (bijlage 4) in te vullen en te laten ondertekenen door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon; en
(ii) één of meer ondersteuningsplannen te schrijven op basis van de bij de Basisovereenkomst versie 3 gepubliceerde casus (bijlage 5), afhankelijk van de bouwstenen waarvoor de aanbieder zich aanmeldt.

Let op: als één of beide documenten missen bij uw aanmelding, dan kunnen wij deze niet in behandeling nemen. U komt dan niet in aanmerking voor een (gewijzigde) Basis- en Deelovereenkomst per 1 mei 2024.

Eventueel aanleveren aanvullende bewijsstukken (alleen op verzoek)

In de week van 10 maart 2024 bepalen wij bij welke aanbieders wij aanvullende bewijsstukken opvragen. Zorg er daarom voor dat u ruim voor 10 maart 2024 deze bewijsstukken bij de daartoe aangewezen instanties opvraagt! Conform artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van de Basisovereenkomst versie 3 kan het gaan om één of meer van de volgende documenten:

 • een “gedragsverklaring aanbesteden” niet ouder dan twee jaar gerekend vanaf datum verzoek Gemeente;
 • een verklaring van de Belastingdienst niet ouder dan zes kalendermaanden gerekend vanaf datum verzoek Gemeente;
 • een uittreksel uit het Handelsregister, voor zover de wet deze voorschrijft en niet ouder dan zes kalendermaanden gerekend vanaf datum verzoek Gemeente.
 • Verzekeringspolis;
 • Jaarrekening, jaarverslag of ander formeel financieel document.
 • Certificering(en) of gelijkwaardige documenten zoals beschreven bij de Bouwstenen die Aanbieder levert of wil gaan leveren.
 • Beschrijving administratiesysteem.
 • Geanonimiseerd overzicht van personeelsleden met kwalificaties.
 • Een ingevuld format referentie (bijlage 7, Basisovereenkomst versie 3) aangevuld met een door de referent ondertekende tevredenheidsverklaring (Gemeente kan optreden als referent).

De gevraagde bewijsmiddelen dient u uiterlijk binnen tien werkdagen na ons verzoek aan ons in te sturen. Doet u dat niet of voldoen de documenten niet als bewijsmiddel voor het gevraagde, dan komt u niet in aanmerking voor een Basis- en Deelovereenkomst per 1 mei 2024.

Bekendmaking beoordeling eind maart 2024

Wij willen in de laatste week van maart de beoordeling van de ondersteuningsplannen en eventueel nader opgevraagde bewijsmiddelen afgerond hebben. Alle partijen die een rechtsgeldige eigen verklaring instuurden, waarvan eventueel later opgevraagde bewijsmiddelen voldoen en die voor de ingediende ondersteuningsplannen minimaal een 3 scoren, komen in aanmerking voor de Basis- en Deelovereenkomst per 1 mei 2024 (althans voor die bouwstenen waar zij zich voor aanmelden en waar zij voldoen aan alle eisen en voorwaarden).

Bezwaar maken tegen besluitvorming

Wij maken onze besluitvorming schriftelijk aan u kenbaar. Op onze besluitvorming is de geschillenregeling uit de Basisovereenkomst niet van toepassing. In plaats daarvan krijgt u de mogelijkheden om binnen 20 kalenderdagen nadat u ons besluit ontvangt de mogelijkheid om een kort geding te starten bij de rechtbank Zeeland-West Brabant door het betekenen van een dagvaarding aan het adres van SWVO. Een gerechtelijke procedure schort onze besluitvorming om de Basis- en Deelovereenkomst met andere aanbieders aan te gaan niet op. Door u aan te melden voor de nieuwe Basis- en Deelovereenkomst gaat u met voorgaande akkoord.