Voor aanbieders

Inkoop begeleiding en dagbesteding in de Oosterschelderegio

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding van mensen met een beperking. Uitgangspunt is om meer te kijken naar wat inwoners zelf en met behulp van hun sociale netwerk kunnen. Bovendien wordt de ondersteuning zoveel mogelijk georganiseerd in de directe omgeving van de hulpvrager, in de wijk of het dorp.

Gemeenten voeren de begeleiding van mensen met een beperking uit op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De begeleiding bestaat uit activiteiten die de zelfstandigheid van mensen in stand houden en vergroten,  zodat ze zichzelf kunnen redden. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij post, financiën en administratie, het opstellen van een weekplanning en deelnemen aan dagbesteding. 

 

De contactpersonen van het SWVO voor aanbieders zijn Peter Verburg (rechts op de foto) en Thijs Terlouw (links op de foto). 

 

Overleg met aanbieders:  de fysieke overlegtafel

De gemeenten in de Oosterschelderegio werken samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning. Daarvoor is een overleg ingericht tussen de aanbieders en de gemeenten: de fysieke overlegtafel. Dit overleg, onderdeel van de communicatiestructuur, is er daarnaast ook nog in de vorm van een virtuele overlegtafel. In de Basisovereenkomst (en de bijlagen) wordt toegelicht wat de virtuele en fysieke overlegtafel inhouden en wie er aan deelnemen.  Heeft u onderwerpen die aan de orde zouden moeten komen bij deze overlegtafel? Of loopt u tegen problemen aan waarvoor een oplossing moet worden bedacht? Mail dit dan aan secretariaat@swvo.nl

 

Nieuwe zorgaanbieders

Bent u een nieuwe aanbieder van zorg in natura voor de gemeenten binnen de Oosterschelderegio en heeft u  na het lezen van de  Basisovereenkomst en de Deelovereenkomst nog vragen?  Mail dan uw NAW-gegevens aan secretariaat@swvo.nl ( o.v.v. nieuwe aanbieder) We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Na dit gesprek willen we beoordelen of u als zorgaanbieder in aanmerking komt  om een overeenkomst af te sluiten. Het SWVO behandelt nieuwe aanvragen in een ‘batch’ per kwartaal. Deelnemen kan met ingang van ieder nieuw kwartaal (dus viermaal per jaar). Het SWVO heeft minimaal vier weken nodig om een nieuwe aanvraag te behandelen. 

Om vervolgens te kunnen starten met het leveren van de diensten, moet u uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de ingangsdatum de volgende zaken hebben aangeleverd:

  1. De door u ondertekende Basisovereenkomst
  2. De door u ondertekende Deelovereenkomst en het Transformatieplan
  3. De door u ingevulde en getekende Eigen Verklaring 
  4. De door u ingevulde lijst met Gegevens Zorgaanbieder

Daarnaast dient u te voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. In het kwaliteitskader leest u welke dit zijn.

Wilt u zorg bieden via een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan hoeft u geen overeenkomst met het SWVO af te sluiten en hoeft u ons ook niet te informeren. 

Inkoop zorg voor Jeugd

De dertien Zeeuwse gemeenten regelen de inkoop voor de jeugdzorg gezamenlijk. U kunt alle informatie daarover vinden op de website www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl. Voor vragen:  info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl.