Documenten

De gemeenten in de Oosterschelderegio werken samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning. Daarvoor is een overleg ingericht tussen de aanbieders en de gemeenten: de fysieke overlegtafel. Dit overleg, onderdeel van de communicatiestructuur, bestaat daarnaast ook nog uit een virtuele overlegtafel. In de Basisovereenkomst en de bijlagen die daarbij horen wordt toegelicht wat de virtuele en fysieke overlegtafel inhouden en wie er aan deelnemen. Met ingang van 4 januari 2016 zijn de contracten voor begeleiding en de contracten voor hulp bij het huishouden samengevoegd. Er is één fysieke overlegtafel waarbinnen gemeente en zorgaanbieders afspraken maken over de dienstverlening.

 

Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) uit. Onderdeel daarvan is het leveren van hulp bij het huishouden en begeleiding aan mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Mensen die ondersteuning door de gemeente nodig hebben, kunnen beroep doen op de Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeenten in de Oosterschelderegio kopen de Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning in bij deelnemers aan de Basisovereenkomst. Dat doen zij niet zelf; zij hebben het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) daar opdracht toe gegeven. Ondersteuning die via dit contract geleverd wordt, is zorg in natura. 

Niet alle dienstverleners die ondersteuning bieden aan cliënten uit de Oosterschelderegio hebben een 'eigen' contract met het SWVO. Zij zijn onderaannemer of maken deel uit van een groter collectief. In het overzicht hieronder staat vermeld welke dienstverleners actief zijn onder verantwoordelijkheid van een andere dienstverlener of een groter collectief. 

Binnen de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning werken we ook met een innovatiebudget. Een deel van de beschikbare middelen voor de Maatwerkvoorziening zijn aangewezen als middelen om innovatie en ontwikkeling te stimuleren. Deelnemers aan de Maatwerkvoorziening kunnen voorstellen indienen om daar gebruik van te maken. De criteria om voor een bijdrage uit het innovatiebudget in aanmerking te komen zijn in het kader innovatiebudget opgenomen.

Wanneer deelnemers aan de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding daadwerkelijk zorg leveren aan cliënten uit de Oosterschelderegio vindt er uitwisseling plaats van informatie tussen gemeente, SWVO en dienstverlener.  

Sinds 12 september 2016 verwerken gemeenten, SWVO en zorgaanbieders het administratief proces via iWmo.

 

De partners aan de fysieke overlegtafel hebben een innovatiebudget afgesproken. Jaarlijks is een deel van de beschikbare middelen voor begeleiding en dagbesteding 'gelabeld' als innovatiebudget. Deelnemers aan de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning kunnen voorstellen indienen bij SWVO voor projecten of nieuwe diensten die er toe leiden dat er minder gebruik hoeft worden gemaakt van de Maatwerkvoorziening. Het kader waarbinnen het innovatiebudget wordt ingezet vindt u [hier]