Documenten

Nieuwe Deelovereenkomst

 

Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning Oosterschelderegio, versie 14. Deze treedt in werking op 1 januari 2020.

 

24 oktober 2019 vond een informatiebijeenkomst plaats over de praktische consequenties van de nieuwe Deelovereenkomst in relatie tot administratie en verantwoording. Sheets van deze informatiebijeenkomst.

 

Vanaf 01-01-2020 wordt er niet meer gewerkt met de 4 wekelijkse zorgperioden maar met kalendermaanden, dit vraagt aanpassingen in de systemen van gemeenten en zorgaanbieders.

overzicht met de velden die gevuld moeten worden in de 301 en 303 berichten, ook voor de nieuwe producten.

overzicht met de nieuwe tarieven die gelden vanaf 01-01-2020, zoals vermeld in de Deelovereenkomst.

 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de werkwijze met betrekking tot het aanleveren van de ingezette uren gewijzigd.

In verband met het abonnementstarief vervalt de doelstelling van de aanlevering richting CAK voor het innen van de Eigen Bijdrage.

Om de nieuwe bouwstenen te kunnen monitoren leveren de zorgaanbieders de ingezette uren bij het SWVO aan.

Zorgaanbieders gebruiken het format dat via het beveiligde SWVO WUP-Portaal ge-upload moet worden.

Toelichting + format aanlevering ingezette uren per cliënt

 

 

Fysieke Overlegtafel Wmo Oosterschelderegio

 

De gemeenten in de Oosterschelderegio werken samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning. Daarvoor is een overleg ingericht tussen de aanbieders en de gemeenten: de fysieke overlegtafel. Dit overleg, onderdeel van de communicatiestructuur, bestaat daarnaast ook nog uit een virtuele overlegtafel. In de Basisovereenkomst en de bijlagen die daarbij horen wordt toegelicht wat de virtuele en fysieke overlegtafel inhouden en wie er aan deelnemen. Met ingang van 4 januari 2016 zijn de contracten voor begeleiding en de contracten voor hulp bij het huishouden samengevoegd. Er is één fysieke overlegtafel waarbinnen gemeente en zorgaanbieders afspraken maken over de dienstverlening.

 

Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) uit. Onderdeel daarvan is het leveren van hulp bij het huishouden en begeleiding aan mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Mensen die ondersteuning door de gemeente nodig hebben, kunnen beroep doen op de Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeenten in de Oosterschelderegio kopen de Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning in bij deelnemers aan de Basisovereenkomst. Dat doen zij niet zelf; zij hebben het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) daar opdracht toe gegeven. Ondersteuning die via dit contract geleverd wordt, is zorg in natura. 

Niet alle dienstverleners die ondersteuning bieden aan cliënten uit de Oosterschelderegio hebben een 'eigen' contract met het SWVO. Zij zijn onderaannemer of maken deel uit van een groter collectief. In het overzicht hieronder staat vermeld welke dienstverleners actief zijn onder verantwoordelijkheid van een andere dienstverlener of een groter collectief. 

Sinds 12 september 2016 verwerken gemeenten, SWVO en zorgaanbieders het administratief proces via iWmo. Het berichtenverkeer is de basis voor veilige gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders. Gemeenten en aanbieders werken al een aantal jaren met het berichtenverkeer.
We merken echter dat er niet altijd duidelijkheid is over het gebruik van berichten in het administratieve proces.

Door middel van onderstaand protocol geven we ook aan waarom bepaalde berichten uitgewisseld moeten worden.

 

Binnen de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning werken we ook met een innovatiebudget. Een deel van de beschikbare middelen voor de Maatwerkvoorziening zijn aangewezen als middelen om innovatie en ontwikkeling te stimuleren. Deelnemers aan de Maatwerkvoorziening kunnen voorstellen indienen om daar gebruik van te maken. De criteria om voor een bijdrage uit het innovatiebudget in aanmerking te komen zijn in het kader innovatiebudget opgenomen.

Wanneer deelnemers aan de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding daadwerkelijk zorg leveren aan cliënten uit de Oosterschelderegio vindt er uitwisseling plaats van informatie tussen gemeente, SWVO en dienstverlener.  

De partners aan de fysieke overlegtafel hebben een innovatiebudget afgesproken. Jaarlijks is een deel van de beschikbare middelen voor begeleiding en dagbesteding 'gelabeld' als innovatiebudget. Deelnemers aan de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning kunnen voorstellen indienen bij SWVO voor projecten of nieuwe diensten die er toe leiden dat er minder gebruik hoeft worden gemaakt van de Maatwerkvoorziening. Het kader waarbinnen het innovatiebudget wordt ingezet vindt u [hier]