Voor zorgaanbieders

COVID-19

Op deze pagina treft u relevante informatie vanuit SWVO naar gecontracteerde zorgorganisaties in verband met de uitbraak van het corona virus en zaken die daarmee samenhangen.

Alle landelijke  informatie over het corona virus en de maatregelen treft u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

Inkoop begeleiding en dagbesteding in de Oosterschelderegio

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding van mensen met een beperking. Uitgangspunt is om meer te kijken naar wat inwoners zelf en met behulp van hun sociale netwerk kunnen. Bovendien wordt de ondersteuning zoveel mogelijk georganiseerd in de directe omgeving van de hulpvrager, in de wijk of het dorp.

Gemeenten voeren de begeleiding van mensen met een beperking uit op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De begeleiding bestaat uit activiteiten die de zelfstandigheid van mensen in stand houden en vergroten,  zodat ze zichzelf kunnen redden. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij post, financiën en administratie, het opstellen van een weekplanning en deelnemen aan dagbesteding. 

 

De contactpersonen van het SWVO voor aanbieders is Sandra Schuurman

 

Overleg met aanbieders:  de fysieke overlegtafel

De gemeenten in de Oosterschelderegio werken samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning. Daarvoor is een overleg ingericht tussen de aanbieders en de gemeenten: de fysieke overlegtafel. Dit overleg, onderdeel van de communicatiestructuur, is er daarnaast ook nog in de vorm van een virtuele overlegtafel. In de  Basisovereenkomst en de bijlagen (zie Documenten) wordt toegelicht wat de virtuele en fysieke overlegtafel inhouden en wie er aan deelnemen.  Heeft u onderwerpen die aan de orde zouden moeten komen bij deze overlegtafel? Of loopt u tegen problemen aan waarvoor een oplossing moet worden bedacht? Mail dit dan aan wmo.oosterschelderegio@swvo.nl

 

Nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe zorgaanbieders kunnen toetreden tot de Deelovereenkomst. Het proces om toegang te krijgen tot de Deelovereenkomst voert SWVO zorgvuldig uit. Ten behoeve hiervan hebben we een Toetredingskader ontwikkeld. Dit kader is als bijlage 13 opgenomen (zie Documenten) in de Deelovereenkomst en als apart document te vinden op deze site.

 

In dit Toetredingskader hebben we vermeld voor welke bouwstenen nog ruimte is binnen de Deelovereenkomst. Ook hebben we enkele voorwaarden voor toetreding in dit kader opgenomen, waaronder een referentieformulier.

 

Voordat u uw interesse voor deelname aan de Deelovereenkomst aan ons kenbaar maakt, verzoeken wij u eerst het Toetredingskader door te nemen. Indien u meent aan de voorwaarden uit het Toetredingskader te kunnen voldoen, dan kunt u uw interesse kenbaar maken door een email te zenden naar wmo.oosterschelderegio@swvo.nl. Vermeld in deze email uw contactgegevens en uw antwoorden op de volgende vragen:

  • Waarom wilt u deelnemen aan de Deelovereenkomst?
  • Wat is uw aanbod c.q. in welke bouwsteen valt de zorg of ondersteuning die u verleent?
  • Hoeveel medewerkers zijn werkzaam in uw organisatie en aan hoeveel klanten biedt uw organisatie Wmo zorg?
  • In welke gemeente(n)/regio bent u actief?
  • Heeft u al een contract voor het leveren van diensten op het gebied van zorg en welzijn met gemeenten, zorgverzekeraar of zorgkantoor?

Als we uw email ontvangen hebben, nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. U verneemt dan van ons óf en zo ja hoe het deelnameproces wordt voortgezet. 

Inkoop zorg voor Jeugd

De dertien Zeeuwse gemeenten regelen de inkoop voor de jeugdzorg gezamenlijk. U kunt alle informatie daarover vinden op de website www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl. Voor vragen:  info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl.