Nieuwe stappen in aanpak laaggeletterdheid en volwasseneducatie

Gemeenten, Taalhuizen, Scalda en SWVO hebben gezamenlijk gewerkt aan een ontwikkelplan voor de aanpak laaggeletterdheid en de volwasseneducatie. In het plan staan verschillende actiepunten genoemd waaraan in 2018 zal worden gewerkt.

 

Zo komt er een nieuwe overlegstructuur waardoor gemeenten, Taalhuizen, SWVO en Scalda beter gezamenlijk kunnen afstemmen. Zowel op beleids- als uitvoeringsniveau. Er zal in 2018 ook worden ingezet op de doorontwikkeling van de Taalhuizen in de Oosterschelderegio. Hiervoor zal verdere verbinding worden gezocht met de lokale situatie in de individuele gemeenten.

 

Tevens is het bestuur akkoord met het afsluiten van een raamovereenkomst voor 3 jaar met Scalda voor het leveren van expertise op het gebied van volwasseneducatie en aanpak laaggeletterdheid. Daarnaast zullen deelovereenkomsten met Scalda of eventuele andere aanbieders worden afgesloten voor het bieden van groepslessen of (nieuw te ontwikkelen) maatwerktrajecten.

 

Om mensen die een taaltraject doorlopen beter te kunnen ondersteunen en te kunnen monitoren zal een deelnemersvolgsysteem worden ontwikkeld. Met de diverse partners zal de ontwikkeling hiervan worden opgepakt. De insteek is om dit systeem eind 2018 in gebruik te nemen.

 

Meer informatie: Ciska Cornelis