Over de Wmo

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Dat betekent dat de gemeenten maatwerkvoorzieningen voor de inwoners ter beschikking dienen te stellen om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Onder deze maatwerkvoorzieningen valt: begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp. Wmo maatwerkvoorzieningen zijn uitsluitend bedoeld voor de inwoners die ondersteuning nodig hebben en dit niet op een andere manier kunnen regelen. Bij alle verschillende vormen van de Wmo-ondersteuning is het uitgangspunt dat deze zoveel mogelijk wordt georganiseerd in de directe omgeving van de hulpvrager. Denk hierbij aan de eigen wijk of het dorp waar de hulpvrager woonachtig is.

Begeleiding

De begeleiding die via de Wmo wordt geboden, bestaat uit activiteiten die de zelfstandigheid van mensen thuis verbeteren. Voorbeelden van activiteiten die vallen onder begeleiding zijn hulp bij het beantwoorden van de post, het regelen van financiën en administratie, het opstellen van een weekplanning en deelnemen aan dagbesteding.

In de Oosterschelderegio hebben we twee verschillende vormen van begeleiding. De gemeentelijke toegangen bepalen onder andere op basis van een gesprek met de inwoner die een zorgvraag heeft en de thuissituatie welke vorm het meest passend is.

Begeleiding thuis

Langdurige noodzakelijke begeleiding gericht op zelfredzaamheid, regie en structuur in het huishouden, plannen van dagelijkse activiteiten, het aanleveren of behouden van vaardigheden en het ondersteunen van mantelzorgers. Indien noodzakelijk is dit op afroep beschikbaar. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van innovatieve middelen zoals digitaal contact, groepswijze inrichting van individuele begeleiding.

Begeleiding thuis speciaal

Specialistische langdurig noodzakelijke begeleiding bij tekortschietende (zelf)regie, sociaal-emotionele problematiek, integratie en participatie. Hierbij kan ook aandacht zijn voor activerende elementen zoals het regelen van dagelijkse bezigheden, het nemen van besluiten, het plannen en uitvoeren van taken. Deze vorm van ondersteuning wordt geleverd door een zorgprofessional, gespecialiseerd in deze vorm van begeleiding.

Dagbesteding

In de Oosterschelderegio zijn er ook twee vormen van dagbesteding. Bij de ene vorm wordt intensiever begeleiding gegeven. Hierin is persoonlijke verzorging een belangrijk onderdeel. Beide vormen staan hieronder beschreven. Het vervoer naar de dagbesteding is niet inbegrepen in de voorziening. Degene die gebruik wil maken van dagbesteding zorgt zelf voor vervoer tussen de eigen woning en de dagbestedingslocatie. Hiervoor kan de inwoner ook gebruik maken van de beschikbare Wmo-vervoersvoorzieningen.

Voor inwoners van gemeente Veere geldt dat zij, als zij zelf niet over vervoer beschikken, in principe gebruik kunnen maken van de vervoersvoorziening die de dagbestedingslocatie aanbiedt.

Begeleiding gericht op participatie / dagbesteding

Bij deze vorm gaat het om dagbesteding voor cliënten die vanwege hun beperking niet gewoon of regulier begeleid kunnen werken dan wel niet meer werkzaam zijn.

De dagbesteding vindt in principe overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband. Het accent ligt op een van de volgende activiteiten of een combinatie hiervan: arbeidsmatige activiteiten, activering (gericht op zinvolle besteding van de dag), het bijhouden van vaardigheden eventueel aangevuld met lichte assistentie bij persoonlijke zorg. Daar waar mogelijk wordt samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. Combinaties van deelpopulaties is wenselijk.

Begeleiding gericht op gespecialiseerde dagbesteding

Bij deze vorm gaat het om dagbesteding voor cliënten met uitgebreide beperkingen bij het dagelijks functioneren (persoonlijke zorg, mobiliteit, zelfredzaamheid). Het gaat hierbij om cliënten die vanwege hun beperking niet maatschappelijk kunnen participeren binnen de algemene voorzieningen in de buurt. Dagbesteding vindt in principe overdag plaats buiten de woonsituatie in groepsverband. Tijdens de dagbesteding is sprake van intensieve begeleiding in samenhang met enige persoonlijke verzorging. De dagbesteding is gericht op het stabiliseren van functioneren en op het voorkomen van achteruitgang in fysieke, verstandelijke en sociaal-emotionele vaardigheden.

Huishoudelijke hulp

Voor het aanbod van huishoudelijke hulp zijn er verschillende mogelijkheden. Voor alle mogelijkheden geldt dat de huishoudelijke activiteiten gericht zijn op het behalen van de volgende resultaten:

 • de cliënt kan wonen in een schoon huis;
 • de cliënt kan dagelijks beschikken over voedsel;
 • de cliënt kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
 • de cliënt kan de dagelijkse gebruikelijke zorg voor de kinderen bieden.

Andere mogelijkheden voor hulp in huishouding

Er is nog een extra variant voor hulp in de huishouding, waarbij de medewerker huishoudelijke zorg, extra begeleidingstaken uitvoert. Het gaat dan om lichte begeleiding die vooral gericht is op praktische zaken zoals:

 • praktische hulpverlening
 • hulp aan huis, daadwerkelijk meehelpen ‘rommel’ opruimen
 • begeleiding gedurende een paar maanden tot een jaar, zo nodig langer gericht op herstel van het (gezins)systeem, bieden van structuur
 • begeleiding geleverd door dezelfde hulpverlener; een hulpverlener die andere deskundigen consulteert en betrekt
 • hulp bij lichte administratieve taken
 • aansturing tot zelfzorg
 • hulp bij opbouwen netwerk

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is bedoeld om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. De vorm is afhankelijk van de zorg die nodig is voor de cliënt.

Waakvlam

De waakvlam wordt ingezet bij cliënten waar de begeleiding geleidelijk kan worden afgebouwd. Door de Waakvlam zijn korte contactmomenten tussen cliënt en begeleiding mogelijk, die niet op regelmatige basis plaatsvinden.

Rol SWVO

 • Inkoop en contractbeheer
Lees meer

Contact

De contactpersonen van het SWVO voor aanbieders zijn Peter Verburg, Sandra Schuurman, Cora Israël en Rana Wisse. Voor vragen kunt u mailen naar: wmo.oosterschelderegio@swvo.nl